نصب غیرحرفه‌ای ایزوگام منجر به  آسیب رساندن به  این عایق رطوبتی گردیده و کارآیی آن را کم مینماید.لازم است نصب عایق ایزوگام توسط افراد با تجربه صورت گیرد. از عوامل کلیدی در نصب ایزوگام می‌توان به  آماده سازی سطح یا همان زیرسازی اشاره نمود. سطح مورد نظر بایستی صاف باشد - بدون هرگونه برآمدگی که منجر به آسیب رسیدن به ایزوگام نصب شده گردد.