شیوه‌ی نگهداری ایزوگام

 

علاوه بر استفاده از مواد اولیه‌ی مناسب و با کیفیت، شیوه‌ی مراقبت درست ایزوگام نیز در کیفیت، ذوام و افزایش عمر این عایق طوبتی بام به طرز چشمگیری تاثیرگذار است. اغلب نگهداری نادرست ایزوگام باعث هدررفنن و کاهش عمر آن می‌گردد. نوشتار پیش‌رو  به طور خلاصه به چند نکته که در هنگام نگهداری ایزوگام به آن بایستی نوجه گردد می‌پردازد.

 

نوع چیدمان و مکان انبار نمودن ایزوگام

قرار دادن اجسامی با وزن زیاد بر روی رول‌‌های ایزوگام باعث تغییر شکل دادن و کاستن کیفیت ایزوگام می‌گردد به همین دلیل بایستی دقت گردد تا در زمان بارگیری در وسیله حمل و نقل ایزوگام و پس از انبارنمودن ایزوگام اجسامی با وزن زیاد بر روی آن قرار داده نشود.

مکان انبار نمودن

مکان نگهداری که به منظور انبار نمودن ایزوگام مورد استفاده قرار گرفته می‌شود باید کاملا خشک باشد. در ماه‌های به شدت گرم مانند ماه مرداد نیز بایسنی دمای مکان نگهداری پایین و فضا خنک باشد.